Masthead header

Vision & Krav


VISION

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Men, de barn som utsätts för allvarliga brott ska inte kunna gå obemärkta förbi. De har rätt att få den hjälp de behöver, i rätt tid och av professionell personal.
Med andra ord är vår vision att Sverige ska följa FN:s barnkonvention.

 

KRAV

Barn saknar rättsskydd i Sverige idag och det är en bottenlös problematik. Bristerna är omfattande. 2018 har BRY har valt att fokusera på att kräva en särskild barndomstol. Det är den insats som vi ser skulle ha störst betydelse för det utsatta barnet.

Nedan följer våra synpunkter på förändringar som vi anser måste till för att stärka utsatta barns situation.

 • Reformera socialtjänsten! De socialsekreterare som arbetar med barnavårdsärenden skall ha specialistutbildning och lång yrkeserfarenhet. 
  Idag handläggs ofta de mest komplicerade barnavårdsärendena av nyutexaminerad personal. De saknar kunskap om hur man upptäcker eller på bästa sätt hjälper ett utsatt barn för det ingår inte i deras utbildning.
 • Ändra lagen så att socialtjänsten blir skyldig att polisanmäla misstanke om brott mot barn!
  Vi ser alltför ofta hur socialtjänsten själva utreder brottsmisstanken istället för att överlämna ärendet till polisen. Detta medför t.ex. att den misstänkta förövaren hinner undanröja eventuella bevis och tysta barnet genom hot.
 • Alla som arbetar med barn skall ha kunskap om hur de kan upptäcka, stödja, hjälpa och skydda ett utsatt barn!
  Skolpersonal kan spela en viktig roll i ett utsatt barns liv om de ges kunskap om vilka varningsklockor de ska ta fasta på. Detta gäller även läkare, domare, personal på landets BUP-mottagningar med flera.
 • Ge Barnombudsmannen befogenhet att ingripa i enskilda ärenden och enskilda utredningar!
  Idag finns det ingenstans att vända sig för att klaga om ett utsatt barn inte får den hjälp eller det rättsskydd det behöver. IVO har visat sig vara en tandlös myndighet. Läs till exempel om Västerås kommun som fått allvarlig kritik av fem myndigheter utan att någon förändring skett för det berörda barnet.
 • Förbättra samverkan mellan socialtjänst, polis, och skola!
  FN:s Barnrättskommitté har vid flera tillfällen kritiserat Sverige på denna punkt. Vi behöver bli mycket bättre på samverkan.
 • Inrätta en särskild barndomstol med specialutbildade domare och åklagare!
  I Sverige finns olika specialdomstolar, exempelvis Arbetsdomstol och Marknadsdomstol. Eftersom barnen är det viktigaste vi har anser vi att det är självklart att vi även ska ha en särskild barndomstol, där handläggningen sker skyndsamt.
 • Underteckna tilläggsprotokollet till Barnkonventionen som ger enskilda barn i Sverige rätt att klaga direkt till FN!
  2014 trädde barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll i kraft. Det ger barn möjlighet att klaga till FN när deras länder inte lever upp till barnkonventionen.
  Flera länder har ratificerat detta tilläggsprotokoll, t. ex. Albanien, Andorra och Argentina – dock inte Sverige!
 • Höj straffet för pedofilerna!
  Det är inte rimligt att den som förgriper sig på ett barn får liknande straff som den som fifflar med pengar. Samhället måste visa att vi ser allvarligt på den här typen av brott!

Kortfattat: att Sverige följer FN:s Barnkonvention.

 

Politikerna-mste-ta (2)

Print Friendly, PDF & Email